Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ‘Marc lubach haircare & lifestyle’’

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen (Marc Lubach haircare & lifestyle kvk : 78667445), hierna te noemen “Verkoper”, en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Verkoper zijn overeengekomen en door Verkoper als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard[AK1] .

2.  De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Verkoper.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen in de webshop van Verkoper) heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een elektronische bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Offertes, totstandkoming overeenkomst
 1. Een door Verkoper gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan een offerte binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de klant nog herroepen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten en transport, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien Verkoper kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is Verkoper bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de klant in rekening te brengen.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst ingedeelten te facturen.
 5. Indien Verkoper een product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechtseen indicatie voor het door Verkoper te leveren product. De klant kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.  Bedenktijd / herroepingsrecht
 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop gesloten via de webshop van Verkoper, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen, of:
 1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste goederen heeft ontvangen. 
 2. als de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

5. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant de goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. 
 3. De klant zendt de goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. 
 6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant aan Verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. Verplichtingen van Verkoper bij herroeping
 1. Verkoper vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde goederen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt de goederen zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de goederen heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de klant worden terugbetaald. De kosten van het retourneren van de goederen draagt de klant. Bij retournering van slechts een deel van de goederen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde goederen terugbetaald.
 2. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. 
 3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
 4. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

8. Klachtenregeling
 1. Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klant kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper. Klachten kunnen worden gemeld bij: (paulien@marclubach.nl)
 3. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9. Levertijd, afname 
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 2. De Gebruiker zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Gebruiker tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de klant niet vóór het verstrijken van een uiterst overeengekomen leveringstermijn de producten afneemt en/of de klant de producten ten onrechte weigert, kan de Gebruiker de producten voor rekening van de klant,daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur en de kwaliteit van de producten, in bewaring (laten) nemen. Alle door de Gebruiker ter zake het in bewaringnemen van de producten gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de klant. De Gebruiker is gerechtigd de producten pas na volledige betaling van de bewaringskosten aan de klant af te geven.

11. Prijzen
 1. Indien gedurende een tijdvak van drie maanden gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is de Gebruiker gerechtigd de aan de klant in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In dat geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Verkoper heeft het recht te bedingen dat door de klant - alvorens de producten worden geleverd- een voorschot wordt betaald of zekerheid wordt gesteld.
 3. Indien door Verkoper duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.

12. Betaling
 1. Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de klant op korting, opschorting of verrekening.[KH2] 
 2. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Verkoper het recht per maand aan de klant de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte vaneen kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 3. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de klant. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Verkoper de daadwerkelijke kosten van de klant te vorderen indien deze hoger zijn. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde klant worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden voldaan.[KH3] 
 4. Indien de klant een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag vanfaillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Verkoper ten behoeve van de klant afgegeven kredietlimiet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en is al hetgeen Verkoper van de klant te vorderen heeft directopeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.
 5. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is Verkoper gerechtigd verdere leveringen op te schorten tot het volledige verschuldigde bedrag is voldaan. Op verzoek van de klant kunnen tegen een door Verkoper te beoordelen zekerheid de leveringen worden gecontinueerd.[KH4] 
 6. Verkoper is gerechtigd om de betalingsvoorwaarden te veranderen indien - naar de mening van Verkoper - de kredietwaardigheid van de klant verslechtert. Tot het recht om de betalingsvoorwaarden te veranderen behoort ook het recht om betaling te verlangen voorafgaand aan de start van de productie of levering. [KH5] 

13. Eigendomsvoorbehoud
 1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant afgeleverde of nog af te leverenproducten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehoudeneigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Verkoper tegen de klant mocht verkrijgen.
 2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid enals herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
 3. Indien de klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Verkoper gerechtigd deonder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de klant Verkoper toestemming om de betreffende producten inbezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 4. De klant is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.
 5. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eersteverzoek ter inzage te geven.[KH6] 
 6. Zolang het eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan is het deze niet toegestaan de geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, tevervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. In het geval dat Verkoper producten op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. De producten worden dan gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten berekend naar het moment van de terugname.
 8. In het geval dat de klant de producten doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor de producten is nog niet (volledig) voldaan dan is de klant verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te verpanden.

14. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, dienakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reedsbegrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leveranciers, alsmede tekortkomingen van Verkopers toeleveranciers.
 2. Indien Verkoper haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 3. In&am